TULEVAISUUDEN MENESTYJÄT 2023 blogisarja 1/4 Organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu rajusti

Suomalaisten organisaatioiden toimintaympäristöä kuvaa nopea muutos ja ennalta arvaamattomuus. Tulevaisuuden menestyjät 2023 -kyselyssämme organisaatioiden useimmin mainitsema muutostekijä oli digitalisaatio. Sen rinnalle toiseksi isoksi muutostekijäksi nostettiin vaatimus kestävästä kehityksestä, eettisyydestä ja läpinäkyvyydestä.

Tulevaisuuden menestyjät 2023 blogisarja

Blogisarjamme pureutuu Tulevaisuuden menestyjät 2023 -kyselyssä esiin nousseisiin työn murrokseen liittyviin teemoihin ja kyselyn tuloksiin. Blogeja varten olemme haastatelleet Elina Haapasaarta A-Insinööreistä, Anja Kuparista Gasumilta, Mari Svahnia Salomaa Yhtiöistä ja Leena Tiensuuta PwC:ltä. Lisäksi yksi haastateltava on mukana anonyymisti. AS3 Finlandin toteuttama kysely julkaistiin lokakuussa 2019.

Digitalisaatio tuo haasteita ja mahdollisuuksia

Monet Tulevaisuuden menestyjät 2023 -kyselyyn vastanneet liike-elämän edustajat kertoivat olevansa muutoksen pyörteissä, mutta eivät vielä täysin ymmärtävänsä, minne muutos johtaa. Julkisen puolen organisaatioissa koettiin nopeasti muuttuvan ja ennakoimattoman poliittisen päätöksenteon sekä kustannuspaineiden aiheuttavan jatkuvaa epävarmuutta.

Digitalisaatio muuttaa radikaalisti niin organisaatioiden kuin asiakkaidenkin toimintatapoja, tuotteita, asiakkuuksia ja kilpailukenttää esimerkiksi vahvistamalla globalisaatiota. Samalla se saa aikaan hintakilpailua ja kustannuspaineita sekä aiheuttaa kokonaisten toimialojen, kuten vähittäiskaupan ja finanssialan, murroksia.

Kyselytutkimukseen vastanneiden mukaan digitalisaatio avaa paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta niitä ei osata vielä täysin hyödyntää. Digitalisaatio nähtiin samaan aikaan sekä uhkana että mahdollisuutena.

”Digitalisaatio mahdollistaa asioiden tekemisen tehokkaasti. Tieto on helpommin saatavilla ja sitä pystytään käsittelemään massana. Samaan aikaan digitalisaatio tuo uudenlaisen haasteen osaamisen kehittämiselle. Digitalisaation myötä tarvitaan valtava määrä erilaisia osaajia ja erilaisia osaamisia.”
Leena Tiensuu, Human Capital Leader, PwC

”Digitalisaatio tuo mahdollisuuksia kehittää uudentyyppisiä palveluja rakentamiseen. Se sujuvoittaa myös työn tekemistä ja sisäisiä prosesseja.”
Elina Haapasaari, henkilöstöjohtaja, A-Insinöörit

Organisaatioilta vaaditaan vastuullisuutta

Kyselyssä digitalisaation rinnalle toiseksi isoksi muutostekijäksi nousi vaatimus kestävästä kehityksestä, eettisyydestä ja läpinäkyvyydestä. Erityisesti kansainvälisesti toimivien, suurempien teollisten organisaatioiden edustajat mainitsivat tämän merkittävänä liiketoiminnan vaatimuksena. Puhtaasti kotimaassa toimivien organisaatioiden vastauksissa tämä ei näkynyt yhtä vahvasti. Toisaalta tässä asiassa oli vaihtelua myös toimialoittain, kuten seuraavasta kommentista ilmenee.

”Rakennamme puhtaampaa energiaa ja huomista, joten vastuullisuuteen liittyvät vaatimukset ovat meillä liiketoiminnan keskiössä. Tämä on kriittinen ja tärkeä asia. Vaatimukset tulevat entistä voimakkaammin ulkopuolelta kuluttajilta ja tietysti regulaation kautta.”
Anja Kuparinen, Vice President, Human Resources and Safety, Gasum

Osalla kyselyyn vastanneista ympäristökysymykset olivat liiketoiminnan ytimessä ja toiminnan tarkoitus. Joissain organisaatioissa vastuullisuus ja eettisyys näkyivät myös arvoissa tai niitä hyödynnettiin työnantajakuvan kehittämisessä.

"Ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa taistelemme tikittävää kelloa vastaan.” Anonyymi vastaaja

organisaatioista oli kyselymme mukaan varautunut erittäin hyvin ilmastonmuutokseen.

Toimintaympäristön haasteisiin varautuminen vaihtelee

Teknologian muutokset, digitalisaatio ja automatisaatio koettiin organisaatioiden toimintaympäristön keskeisimpinä haasteina ja 79 % vastaajista piti niihin varautumista erittäin tärkeänä. Silti jopa 45 % arvioi olevansa heikosti varautunut näihin haasteisiin.

Kilpailukentän muutoksiin varautumista piti erittäin tärkeänä tai tärkeänä peräti 90 % vastaajista. Vastaajista 15,4 % oli varautunut erittäin hyvin näihin muutoksiin.

69 % kyselyyn osallistuneista mainitsi varautumisen eettisyyden ja läpinäkyvyyden kasvun vaatimukseen erittäin tärkeäksi. Siihen oli organisaatioissa myös varauduttu. Yli 85 % kertoi varautuneensa eettisyyden ja läpinäkyvyyden kasvuun erittäin hyvin tai hyvin.

Yli puolet vastaajista piti ilmastonmuutokseen varautumista tärkeänä ja 24 % oli varautunut siihen erittäin hyvin.

”Isoimmat muutostekijät liittyvät ilmastokriisiin. Siihen liittyvät asiat myös suuntaavat toimintaa. Ne muuttavat bisneksen suuntaa ja sitä, mihin keskitytään. Ilmastonmuutokseen vaikuttamisessa taistelemme tikittävää kelloa vastaan.” Anonyymi vastaaja

Kyselyssä arvioiduista toimintaympäristöön liittyvistä teemoista yritysjärjestelyt näyttäytyivät organisaatioiden vastausten valossa vähiten tärkeänä. Alle 25 % vastaajista kertoi yritysjärjestelyiden olevan erittäin tärkeitä.

Kyselyn tuloksissa erottui kolme keinoa, joilla organisaatiot pyrkivät vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin. Osa panostaa rohkeaan kasvustrategiaan, joka voi sisältää esimerkiksi uusia tuotteita, asiakkuuksia ja yrityskauppoja. Osa tehostaa toimintaa ja noudattaa tiukkaa kustannuskuria. Joidenkin strategia on puolestaan näiden kahden yhdistelmä.

Mikä teidän organisaationne strategia on? Oletteko valmiita yhä kiihtyvien muutosten kohtaamiseen? Viimeistään nyt on tartuttava toimeen, sillä varmaa on se, että vauhti ei hidastu.