KESTÄVÄT TYÖURAT BLOGISARJA 1/5 Kuinka rakentaa kestävä uraa työelämän myllerryksessä?

AS3 tekee yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa tutkimusta kestävistä työurista. Projektin tutkijoina toimivat Anna-Maija Lämsä, Suvi Heikkinen ja Henna Tomperi. Keväällä ja alkukesästä 2020 haastattelimme 34 henkilöä heidän työurastaan ja kokemuksistaan sen muutoksissa. Kaikki haastateltavat olivat haastattelujen aikana tai juuri sitä ennen AS3:n valmennuksessa. Tässä blogisarjassa käsittelemme keskeisiä haastatteluissa esiin nousseita näkökulmia. 

Korona on muuttanut työelämää pysyvästi, toteavat esimerkiksi Harvard Business Schoolin professorit työn muutokseen liittyvässä artikkelissa. Pidemmällä aikavälillä katsottuna korona on kuitenkin vain yksi muutos monien keskellä; se vain tapahtui nopeammin ja yllättävämmin kuin monet muut meneillään olevat muutokset. Nykyisen työelämän arvaamattomuutta on yritetty kuvata eri tavoin. Murroksen ytimen ovat tavoittaneet hyvin kaksi lyhennettä. Monille tuttu VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) tuo yhteen neljä erilaista nykytyöelämän piirrettä: nopeat muutokset, epävarmuuden, monimutkaisuuden ja epäselvät asiayhteydet. Uudempi lyhenne BANI (Brittle, Anxious, Nonlinear, Incomprehensible) kuvaa kehittäjiensä, Palo Alton tulevaisuustutkijoiden mukaan VUCA:a paremmin nykymaailman kaoottista ja erittäin vaikeasti käsitettävää todellisuutta.

Muuttuvassa maailmassa myös työurat ja jopa työuran käsite ovat muuttumassa perustavanlaatuisesti, kuten maailman talousfoorumi toteaa viimeisimmässä työn tulevaisuutta koskevassa julkaisussaan. Teknologia ja globalisaatio ovat muuttaneet työn sisältöä ja kokonaisia ammatteja eri puolilla maailmaa. Alustatalous tarjoaa erilaisia työmahdollisuuksia, ja työehdoista käydään keskustelua uudenlaisista näkökulmista. Yhä harvempi tekee koko työuransa töitä samassa tehtävässä tai samalle työnantajalle. Muutokset voivat olla nopeita, ja työsuhteiden päättymiset voivat tapahtua ennakoimatta. Jos maailma on hauras, ahdistusta herättävä, epälineaarinen ja käsittämätön, kuten BANI lyhenteenä ehdottaa, kuinka me voimme rakentaa itsellemme tulevaisuutta, johon luottaen voimme elää tyytyväisinä tässä hetkessä?

Onko muutos mahdollisuus vai uhka?

Positiivista kaiken murroksen keskellä on muistaa, että muutos ja murros tarjoavat myös mahdollisuuksia. Uusia aloja ja töitä syntyy monien tutkijoiden ennakoinnin mukaan enemmän kuin vanhoja katoaa. Yksilöiden ja organisaatioiden näkökulmasta tällaisessa maailmassa pärjäämisen edellytyksenä on ennen kaikkea kyky sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön ja siten hyödyntää avautuvia uusia mahdollisuuksia.

Kestävän työuran käsite auttaa niin organisaatioita, esihenkilöitä kuin yksilöitä itseäänkin vahvistamaan tätä työelämän vaatimaa uudistumiskykyä. Kestävä työura tarkoittaa yksilöllistä urapolkua, joka tarjoaa henkilölle merkityksellisen työn muuttuvissa elämäntilanteissa niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Kestävään työuraan mahtuu monenlaisia muutoksia, mutta yksilö pääsee niistä eteenpäin ja työn tekeminen säilyy mielekkäänä. Ei-kestävä työura taas on sellainen, joka saattaa esimerkiksi loppua täysin irtisanomistilanteessa, jos oman alan töitä ei olekaan enää saatavilla.

Kestävän työuran perusajatus on rakentaa työn tekeminen ja työura kolmen avainalueen perustalle. Näitä avainalueita pitää tukea, niiden tilannetta tarkastella säännöllisesti ja mahdollisiin ongelmiin pitää puuttua aktiivisesti, jotta työuran kestävyys ja työn merkityksellisyys säilyy. Alueet ovat:

  • Hyvinvointi: Isossa kuvassa yksilön ei pitäisi käyttää työn tekemiseen enempää voimavaroja kuin mitä hän pystyy saamaan takaisin. Avainkysymys terveyttä ja kestävää työuraa koskien on: Jaksanko tehdä tällä tavalla töitä vielä 5 tai 10 vuoden kuluttua?
  • Osaaminen: Kestävän työuran kannalta on tärkeää miettiä, mitä osaamista oma työ ja työura vaativat tulevaisuudessa. Avainkysymys kuuluukin: Mitä osaamista pystyn kehittämään tällä hetkellä tulevaisuuttani ajatellen?
  • Motivaatio: Kiinnostuksen aiheet, motivaation lähteet ja asioiden arvojärjestys voivat vaihdella eri elämäntilanteissa. Jokaisen on tärkeää pysähtyä säännöllisesti oman motivaationsa äärelle ja miettiä, mikä juuri nyt työssä innostaa. Millaiset asiat voisivat olla erityisen kiinnostavia seuraavien vuosien aikana?
”Mä olen tämmönen yltiöpositiivinen ja optimisti, niin että mä koitan kääntää vaikeatkin vaiheet niin, että ne ei ole vaikuttanu muhun negatiivisesti, vaan että mä olen päässyt oppimaan niistä.” Kestävät työurat -tutkimuksen haastateltu

Kestävän työuran rakentaminen käytännössä

Haastattelimme Jyväskylän yliopiston kanssa tekemäämme kestäviä työuria koskevaa tutkimusta varten 34 henkilöä, jotka olivat viimeisen vuoden sisällä joutuneet lähtemään edellisestä työpaikastaan ja olivat siitä syystä työllistymistä tukevassa uravalmennuksessa. Kestävään työuraan liittyvät elementit näkyvät selvästi haastateltavien kertomissa uratarinoissa. Näiden tarinoiden perusteella ihmisten kyky päästä eteenpäin haastavasta irtisanomistilanteesta riippuu paljon heidän omasta asenteestaan ja taidoistaan johtaa omaa työuraansa ja pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan, osaamisestaan ja motivaatiostaan. Yksi haastatelluista tiivistää oman asenteen merkitystä tähän tapaan: ”Mä olen tämmönen yltiöpositiivinen ja optimisti, niin että mä koitan kääntää vaikeatkin vaiheet niin, että ne ei ole vaikuttanu muhun negatiivisesti, vaan että mä olen päässyt oppimaan niistä.” Yksilölliseen kykyymme selvitä haastavista tilanteista vaikuttavat monet asiat, jotka voivat liittyä esimerkiksi persoonaamme, henkilöhistoriaamme tai kullakin hetkellä käytössä oleviin voimavaroihimme.

Toisaalta haastatteluista nousee vahvasti esiin, kuinka merkityksellistä on se tuki, jota ihmiset ovat työuransa aikana saaneet yksittäisiltä esihenkilöitä, työnantajiltaan ja läheisiltä ihmisiltään. Yksi haastateltava kuvaa esihenkilön roolia työpaikan vaihdossa seuraavasti: ”Mulla oli ensiks sellanen esimies, joka anto vapautta ja luottamusta mutta oli kuitenkin tukena, jos tarvitsi. Se anto mun oman ammattitaidon kasvaa ja tuki siinä kasvussa, ja sen jälkeen tuntui ehkä helpommalta irtaantuu siitä työpaikasta, kun tuntu, että tilanne on mun hallinnassa.”

Kestävien työurien käsite tarjoaa konkreettisia tapoja, jotka auttavat yksilöitä itseään, esihenkilöitä ja organisaatioita valmistamaan työntekijöitä selviämään paremmin ennakoimattomissa työuraan liittyvissä tilanteissa. Näihin eri näkökulmiin ja käytännön työkaluihin palaamme tämän blogisarjan seuraavissa teksteissä.

Blogin kuvat: AS3 kuvituskuvia