Tulevaisuuden menestyjät 2023-kysely Työelämän murros haastaa organisaatiot uudistumaan – toimenpiteet vielä riittämättömiä

Suomalaiset organisaatiot painivat nopeasti muuttuvan ja ennalta arvaamattoman maailman tuomien haasteiden kanssa. Organisaatioissa tunnistetaan uudistumisen tarve, mutta toimenpiteet koetaan usein riittämättömiksi. Esimerkiksi digitalisaatioon ja henkilöstön kyvykkyyden varmistamiseen on varauduttu heikosti. Ihmiskeskeisestä johtamisesta etsitään uusia ratkaisuja.

AS3 Finland selvitti Tulevaisuuden menestyjät 2023 -kyselyssään, miten työelämän murros näyttäytyy suomalaisissa organisaatioissa ja kuinka siihen on varauduttu. Kyselytutkimukseen osallistui lähes 90:n yrityksen ja julkisen puolen organisaation henkilöstöammattilaisia ja johtoa.

Organisaatioiden toimintaympäristössä teknologian muutokset, digitalisaatio ja automatisaatio nähtiin keskeisimpinä haasteina ja 79 % vastaajista koki niihin varautumisen tärkeäksi. Silti jopa 45 % arvioi olevansa heikosti varautunut näihin haasteisiin. Digitalisaation nähtiin avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta niitä ei osata vielä hyödyntää.

Haasteena kulttuurin kokonaisvaltainen uudistaminen

Useimmat kyselyyn vastanneet halusivat löytää tapoja luoda organisaatio, joka pystyy uudistumaan jatkuvasti. Tavoitteena on rakentaa ketterämpi ja nopeasti reagoiva organisaatio lisäämällä itseohjautuvuutta ja siirtämällä päätöksentekovaltaa alaspäin.

"Henkilöstöjohtamisen haasteena mainittiin useimmin kokonaisvaltainen kulttuurin uudistaminen. Tämä vaatii arjen toimintatapojen ja käyttäytymisen perusteellista muutosta. Vanhoista rakenteista, ajattelusta ja toimintatavoista on haastavaa päästä eroon, ja itse muutos täytyy tehdä uudella tavalla", sanoo AS3 Finlandin Executive Coach ja Partner Henna Tomperi.

Nopeat muutokset vaativat jatkuvaa osaamisten ja kyvykkyyksien hankintaa ja kehittämistä. Kaikki kyselyyn osallistuneet kokivat henkilöstön kyvykkyyden varmistamisen tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi. Kuitenkin vastaajista kolmannes on valmistautunut tähän vain jonkin verran.

Digitalisaation nähtiin avaavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta niitä ei osata vielä hyödyntää. Tulevaisuuden menestyjät 2023 -kysely

kyselyyn vastanneista arvioi olevan heikosti varautunut teknologian muutoksiin, digitalisaatioon ja automatisaatioon.

Tulevaisuudessa johtamiselta odotetaan ihmislähtöisyyttä

Johtamisen uudistamisen nähdään olevan uudenlaisen toimintatavan ytimessä. Johtamisen pitäisi olla rohkeaa ja eteenpäin katsovaa. Organisaatioissa kehitetään tapoja johtaa ihmisiä niin, että he oppivat elämään jatkuvan muutoksen keskellä. Keinoja etsitään ihmislähtöisestä, osallistavasta ja aktiivisesti viestivästä tavasta johtaa.

Lähes kaikki haastatellut pitivät johtamiskulttuurin kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kuitenkin vain 9 % arvioi varautuneensa siihen erittäin hyvin. Itseohjautuvuuteen oli varautunut erittäin hyvin 5,5 % ja tulevaisuuden johtajien kasvattamiseen 4,4% vastaajista.

"Johtamiskulttuurin kehittäminen valmentavaan suuntaan mahdollistaa itseohjautuvuuden ja sitä kautta toiminnan ketteryyden. Se myös vahvistaa henkilöstön sitoutumista. Työn merkityksellisyydestä on tullut keskeinen kilpailutekijä. Organisaatiot etsivät tapoja tarjota tukea ja joustoja henkilöstön odotusten ja elämäntilanteen mukaan. Toisaalta huomataan, että itseohjautuvuus tuo mukanaan uusia haasteita työkyvyn ja työssä jaksamisen johtamiseen", kertoo Henna Tomperi.

Kuinka hyvin teidän organisaatiossa ollaan varauduttu johtamiskulttuurin muutoksiin?

Näytä tulokset

Sinun vastauksesi:

Kyselyyn vastanneiden vastaukset:

9%
Erittäin hyvin
51%
Hyvin
36%
Jonkin verran
4%
Emme lainkaan
0%
En osaa sanoa

Eteenpäin katsova ja ihmiskeskeinen johtaminen vastaa monimuotoisiin haasteisiin

Toimintaympäristön muutokset ja uusien sukupolvien odotukset aiheuttavat suuria paineita johtamiskulttuurin kehittämiselle. 98% vastaajista pitää johtamiskulttuurin kehittämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Kuitenkin vain 9% arvioi varautuneensa tähän erittäin hyvin.​

Johtamisen uudistaminen on haastateltavien mukaan uudenlaisen toimintatavan toteuttamisen ytimessä. ​

  • Johtajien pitäisi katsoa eteenpäin sen sijaan, että käyttävät suuren osan ajastaan tämänhetkisiin operatiivisiin asioihin. Johtoryhmillä pitäisi olla rohkeutta ajatella isommin, innovoida ja luoda markkinamuutoksia niihin reagoinnin sijaan. ​
  • Kehitetään tapoja johtaa ihmisiä niin, että he oppivat elämään jatkuvan muutoksen keskellä. Muutoksen johtamiseen etsitään keinoja esimerkiksi vahvasti ihmislähtöisestä, osallistavasta ja aktiivisesti viestivästä tavasta johtaa. ​
  • Johtamiskulttuurin kehittäminen valmentavaan suuntaan mahdollistaa itseohjautuvuuden ja sitä kautta toiminnan ketteryyden ja vahvistaa henkilöstön sitoutumista. ​
Tulevaisuuden työelämä 2023

Työelämän murros haastaa organisaatiot uudistumaan

Blogisarjassa pureudutaan syvemmälle kyselyssämme esille tulleisiin teemoihin. Ensimmäisessä blogissa avaamme kyselyn tuloksia.

LUE BLOGI

Lisätiedot kyselystä

Henna Tomperi, Executive Coach & Partner
AS3 Finland Oy
Puh. +358 50 566 2116
S-posti heto@as3.fi

 

LUE TIIVISTELMÄ TULOKSISTA